KIRSYV Advanced Studies in Literature (80 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
No

Description

Oman tutkimusalan syvälliset tiedot ja taidot kirjallisuustieteen tai kirjoittamisen tutkimuksen teorioissa ja menetelmissä. Erikoistuminen joihinkin kirjallisuuden erityisalueista, lajeista, kielialueista tai tutkimuksen painotuksista. Itsenäisen tutkimuksen tekeminen ja tieteelliseen keskusteluun harjaantuminen.

Learning outcomes

Syventävissä opinnoissa on kirjallisuuden ja kirjoittamisen suuntautumisvaihtoehdot. Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelijalla on vahva tietämys kirjallisuustieteen tai kirjoittamisen teorioista ja menetelmistä. Kirjallisuudessa hänellä on syvällinen tietämys niistä kirjallisuuden lajeista ja virtauksista, joihin hän on syventävissä opinnoissaan keskittynyt. Opiskelija on syventänyt kriittistä lukutaitoaan. Hän osaa tuottaa itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin perustuvan tieteellisen tutkielman, joka sisältää uutta tietoa. Hän hallitsee laajan tutkimusprosessin ja pystyy käymään analyyttistä ja argumentoivaa tieteellistä keskustelua.

Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työtehtävissään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Structure

Select all (80+ cr)