JOUAIN Intermediate Studies in Journalism (60 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
No

Description

-

Learning outcomes

Journalistiikan aineopintojen painopisteenä on journalistinen ja tutkimuksellinen tiedon hankinta, arvioiminen ja esittäminen. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee omakohtaisesti journalistisen profession ja sen ajankohtaiset haasteet sekä kykenee arvioimaan journalismin roolia ja merkitystä yhteiskunnassa.

Journalistiikan aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- omaa valmiudet toimia journalistisissa tehtävissä monimediaisessa ympäristössä
- kykenee kriittis-analyyttiseen tiedon hankintaan, arviointiin ja luomiseen
- osaa työskennellä journalistisissa tiimeissä
- tuntee median, journalismin ja viestinnän tutkimuksen perusteet ja keskeiset menetelmät sekä osaa soveltaa niitä tutkimuksessa.

Structure

Select all (60 cr)