JOUA007 Crossmedia Journalism (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään monimediajournalismiin ja monimediaiseen työprosessiin sekä teoriassa että käytännössä. Opintojaksolla harjoitellaan versioimaan journalistisia sisältöjä eri jakelukanaviin ottamalla huomioon eri kanavien kerronnan erityispiirteet.

Suoritustavat

Kontaktiopetus, harjoitustehtävät ja kirjalliset tehtävät

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen (vähintään 80 % läsnäolo) sekä kirjallisten tehtävien ja harjoitustehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssilla.

Learning outcomes

Opiskelija
- ymmärtää mediakonvergenssin, sosiaalisen median ja journalismin murroksen vaikutuksen journalismiin, journalistiseen työhön ja mediajärjestelmään
- tuntee ja hallitsee monimediaisen journalistisen työprosessin vaiheet ja merkityksen
- osaa hyödyntää vuorovaikutteisesti sosiaalista mediaa journalistisessa työssä
- osaa tehdä hyperlokaalin uutismedian verkkoon sekä journalistisia juttuja mobiiliin ja mobiilisti
- kykenee kriittisesti ideoimaan ja analysoimaan monimediaisia ilmaisumuotoja.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi
Edeltävät opinnot: JOUA011 Uutisjournalismi, JOUA012 Radiojournalismi, JOUA013 Videojournalismi

Literature

  • Meikle & Redden 2010. News Online: Transformations and Continuities
  • Jones & Salter 2012. Digital Journalism
  • Hill & Lashmar 2014. Online journalism: The essential guide

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item