JOUA1000 Theories of Media and Journalism Research (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kurssi käsittää median ja journalismin tutkimuksen perusteoriat ja ajankohtaiset tutkimussuunnat sekä esimerkkejä uusimmasta tutkimuksesta.

Suoritustavat

Lukupiirityöskentely ja kirjalliset tehtävät. Vaihtoehtoisesti kurssin voi suorittaa itsenäisesti esseen tai lukupäiväkirjan muodossa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen lukupiirin tapaamisiin (vähintään 80 % läsnäolo) ja tehtävien suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin. Vaihtoehtoisesti lukupäiväkirjan tai esseen suorittaminen suhteessa osaamistavoitteisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään kurssin ohjeissa Kopassa.

Learning outcomes

Opiskelija
- hallitsee mediaa ja journalismia käsittelevien teorioiden peruskäsitteet ja -käsitykset
- tuntee median ja journalismin tutkimuksen keskeiset ja ajankohtaiset kysymykset ja teoriat ja kykenee soveltamaan niitä tutkielmissaan
- kykenee tieteelliseen keskusteluun.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 2. vuosi (pelkästään maisteriohjelmassa opiskeleville 1. vuosi)

Literature

  • McQuail 2010. McQuail’s Mass Communication Theory (6th edition)
  • Castells 2009. Communication Power
  • Wahl-Jorgensen & Hanitzsch (toim.) 2009. The Handbook of Journalism Studies
  • Ajankohtaisia tieteellisiä artikkeleita

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item