JOUA1001 Bachelor's Seminar and Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80% osallistumista seminaaritapaamisiin.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään seminaarissa.

Learning outcomes

Opiskelija osaa
- tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun
- aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet
- valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman
- hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
- tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa
- soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa
- laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti
- esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
- arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä.

Additional information

Suositus ajoituksesta: 3. vuosi
Edeltävät/yhtäaikaiset opinnot: JOUA1000 Median ja journalismin tutkimuksen teoriat, VIEA010 Tutkimuskurssi, XKVX009 Tutkimusviestinnän perusteet

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item