YCCAIP-JYUAVOIN Intermediate Studies in Corporete Communication (35–37 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Jyväskylä University School of Business and Economics
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Viestinnän johtamisen (Corporate Communication) aineopinnoissa tarkastellaan organisaation viestintää ja vuorovaikutusta erilaisten sidosryhmien kanssa perinteisissä ja uusissa toimintaympäristöissä. Opinnot antavat valmiuksia ymmärtää, suunnitella ja toteuttaa viestintää, jolla tuetaan organisaation toimintaedellytyksiä, rakennetaan organisaation sidosryhmäsuhteita ja luodaan yhteisiä merkityksiä sekä edellytyksiä dialogille.

Viestinnän johtamisen aineopintojen keskeisiä teemoja ovat maineenhallinta ja kriisiviestintä, organisaation identiteetin ja kulttuurin rakentaminen, mediasuhteet sekä vuorovaikutteinen sidosryhmäviestintä perinteisissä ja digitaalisissa toimintaympäristöissä. Opinnot harjaannuttavat toimimaan viestinnän tutkimus-, suunnittelu- ja asiantuntijatehtävissä yritysmaailmassa, julkisella sektorilla sekä järjestökentällä.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Viestinnän johtamisen aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- tuntee viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
- hallitsee erityisesti mainetyön, sidosryhmäviestinnän, kriisiviestinnän ja viestinnän tutkimuksen prosessit osana organisaation toimintaa.
- pystyy soveltamaan viestinnän johtamisen keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
- opiskelija tunnistaa viestinnän johtamiseen liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.

Structure

Select all (35+ cr)