LNLPER Paediatric exercise science (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Lasten ja nuorten liikunnan opintokokonaisuudessa opiskelija perehtyy lasten ja nuorten kasvuun, kypsymiseen ja kehitykseen sekä liikuntaan ja liikunnan ja terveyden välisiin yhteyksiin liittyviin erityiskysymyksiin.

Lapset kasvavat, kypsyvät ja kehittyvät kukin omalla tahdillaan, eivätkä aikuisilla havaitut liikunnan lainalaisuudet aina päde lapsilla. Yhteiskunnan muuttuminen ja liikkumattomuuden mahdollisuuksien lisääntyminen haastavat lasten ja nuorten normaalia kasvua, kypsymistä ja kehitystä. Useiden kansansairauksiemme juuret ovat lapsuudessa ja elämänkaaren terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi osaamista ja ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnasta tarvitaan yhä enemmän. Lasten ja nuorten liikunnan tuntemisesta on hyötyä lasten ja nuorten liikunnanohjauksessa, urheiluvalmennuksessa, varhaiskasvatuksessa, liikunnanopetuksessa sekä terveystiedossa.

Lasten ja nuorten liikunnan perusopintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tietää lasten ja nuorten liikunnan erityispiirteet ja pystyy soveltamaan niitä käytännön ohjaus- ja valmennustilanteissa. Perusopintokokonaisuuteen sisältyvien opintojaksojen tarkoituksena on lisätä opiskelijan ymmärrystä lasten ja nuorten fyysiseen aktiivisuudesta aina sen terveysvaikutuksia selittävistä molekyylitason mekanismeista fyysisen aktiivisuuden edistämiseen ja liikunnan ohjaamiseen sekä didaktisiin ja pedagogisiin kysymyksiin.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Perusopintokokonaisuuden käytyään opiskelija

· ymmärtää lasten kasvun, kypsymisen ja kehityksen ja niiden roolin lasten ja nuorten liikunnassa

· tiedostaa fyysisen aktiivisuuden vaikutusten erot lasten ja aikuisten välillä

· hahmottaa lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharjoittelun perusperiaatteet ja erityiskysymykset

· on sisäistänyt fyysisen aktiivisuuden määritelmän ja fyysisen aktiivisuuden suositukset ja hahmottaa mahdollisuuksia fyysisen aktiivisuuden edistämiseen

· on hankkinut valmiudet toteuttaa fyysisen kunnon ja motoriikan mittauksia vastuullisesti ja turvallisesti sekä hankkinut ymmärrystä lasten ja nuorten liikunnan ohjaamisesta.

Structure

Select all (24–25 cr)