GRNAIN Intermediate Studies in Gerontology (52+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Avoin yliopisto

Description

Aineopinnot koostuvat kaikille yhteisistä sisältöopinnoista (27 op) sekä valinnaisista opinnoista (8-10 op), jotka voivat olla sisältöopintoja tai tutkielmaopintoja. Tutkielmaopinnot on tarkoitettu henkilöille, joiden tavoitteena on tutkintoon johtavat opinnot Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Tutkielmaopinnoissa (yht. 8 op) kirjoitetaan opinnäytetyö Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan terveystieteiden oppiaineen vaatimusten mukaisesti (systemaattinen kirjallisuuskatsaus). Tutkielma vastaa alemman korkeakoulututkinnon kandidaatintutkielmaa. Mikäli aineopintokokonaisuuden opiskelun tavoitteena ei ole tutkintoon johtaviin opintoihin hakeminen, opiskelija voi valita tutkielmaopintojen tilalle sisältöopintoja. Sisältöopinnoista kaikille yhteinen opintojakson TGEA1005 Gerontologiseen tutkimukseen perehtyminen (4 op). Lisäksi opiskelija valitsee yhden vapaavalintaisista jaksoista (4-6 op). Vapaavalintaiseksi jaksoksi tulee valita sellainen opintojakso, jota opiskelija ei ole aiemmin suorittanut.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

● osaa arvioida gerontologisen tutkimuksen tuottamaa tietoa

● tunnistaa ja osaa arvioida vanhojen ihmisen hyvinvointia koskevia kliinisiä ja tieteellisiä erityiskysymyksiä

● tunnistaa iäkkään ihmisen terveyttä ja toimintakykyä ylläpitäviä ja edistäviä tekijöitä ja osaa soveltaa terveyden edistämisen keinoja eri tilanteissa ja ympäristöissä

● osaa käydä tieteellistä keskustelua ihmisen fyysiseen, psyykkiseen, kognitiiviseen ja sosiaaliseen vanhenemiseen, erityisesti terveyteen ja toimintakykyyn liittyvistä teemoista

● osaa arvioida väestön vanhenemisen vaikutuksia asunto- ja hoivapolitiikkaan.

Description of prerequisites

Hyvin tiedoin (arvosana 3) suoritetut gerontologian perusopinnot. Yksittäisten jaksojen suorittaminen on mahdollista ilman, että on suorittanut gerontologian perusopinnot.

Additional information

Gerontologian aineopinnoissa perehdytään gerontologiseen tutkimukseen, geriatrisiin erityiskysymyksiin, iäkkäiden ihmisten terveyden ja toimintakyvyn fyysisiin, psyykkisiin, kognitiivisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin sekä väestön vanhenemisen vaikutuksiin asunto- ja hoivapolitiikassa.

Structure

Select all (35–37 cr)