TGEP1002 Psychological Functioning in Old Adulthood 1 (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Open University, Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata iäkkäiden ihmisten psyykkistä toimintakykyä edistäviä ja uhkaavia tekijöitä sekä ymmärtää niiden merkityksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta

- tunnistaa kognitiivisen ikääntymisen prosesseja sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä

kuvata myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteitä ja ymmärtää vanhuuden merkityksen osana elämänkulkua

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

- kuvata iäkkäiden ihmisten psyykkistä toimintakykyä edistäviä ja uhkaavia tekijöitä sekä ymmärtää niiden merkityksen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta

- tunnistaa kognitiivisen ikääntymisen prosesseja sekä niihin yhteydessä olevia tekijöitä

- kuvata myöhäisaikuisuudelle tyypillisen psyykkisen kehityksen piirteitä ja ymmärtää vanhuuden merkityksen osana elämänkulkua

Study materials

- Dunderfelt, T. 2011. Elämänkaaripsykologia. 14.-15. painos. Helsinki: Sanoma Pro Oy. (214 s.)

- Jari-Erik Nurmi; Timo Ahonen; Heikki Lyytinen; Paula Lyytinen; Lea Pulkkinen; Risto Ruoppila (2015). (e-kirja, 2015) Ihmisen psykologinen kehitys. Jyväskylä: PS-kustannus. Seuraavat luvut: Aikuisuus ja vanhuus.

- Teoksesta Heikkinen E, Jyrkämä J, Rantanen T. (toim.) 2016 (tai uudempi). Gerontologia. 3.-4. painos. Helsinki: Duodecim. (48 s.) seuraavat luvut: • Hänninen T. Kognitiiviset toiminnot, ss. 210–215 • Suutama T. Muisti ja oppiminen, ss. 216–226 • Ruoppila I. Viisaus, ss.227–236 • Heikkinen R-L. Kokemuksellinen vanheneminen, ss. 227–244 • Read S. Elämän tarkoituksellisuuden tunne, ss. 245–255 • Saarenheimo M. Mielenterveys, ss. 373–380

- Heimonen, S. & Pajunen, H. (toim.) 2012. Mielen terveys vanhuudessa. Helsinki: Edita. (300 s.) TAI Kivelä S-L. 2009. Depressiosta tasapainoon. Hyvä elämä iäkkäänä. 1.-2. painos. Helsinki: Kirjapaja. (260 s.)

- Muuta jakson tentaattorin osoittamaa kirjallisuutta.


Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Oppimistehtävä 100 %
Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
No published teaching
x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching