ETIMODKOK Ethics module (15–30 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Temaattinen moduuli koostuu kahdesta pakollisesta opintojaksosta (EKTA2007 Hyvinvointi ja hyvä elämä ja FILA140 Filosofinen etiikka) ja valinnaisista erikoistumisjaksoista. Ydinjaksoissa tutustutaan erilaisiin käsityksiin inhimillisestä hyvinvoinnista, eettisen ja moraalisen ajattelun luonteeseen, arvoja ja normeja koskevan tiedon erityispiirteisiin, keskeisimpiin filosofisen etiikan ajatteluperinteisiin (hyveteoria, seurausetiikka ja velvollisuusetiikka), sekä keskeisimpiiin sisällöllisiin moraalisiin ajattelutapoihin (ihmisoikeudet, toimintavalmiudet, oikeudenmukaisuus, onnellisuus ja hyvinvointi). Erikoistumisjaksoilla paneudutaan syvällisemmin etiikan historiaan ja klassikoihin, teoreettisiin metaetiikan kysymyksiin tai johonkin soveltavan etiikan osa-alueeseen opiskelijan oman valinnan mukaan.

Etiikka-moduulin laajuus on 15-30 op. Huom. Etiikka-moduulin laajuus on vähintään 25 op siinä tapauksessa, jos moduuli tehdään edeltävinä opintoina elämänkatsomustiedon opintokokonaisuuteen.

Learning outcomes

Etiikan ydinopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee eettisen ajattelun erityislaadun ja osaa analysoida ja arvioida kriittisesti erilaisia inhimillisiä valintatilanteita ja omakohtaista hyvän elämän rakentamista. Opiskelija tietää, mitä erilaisten teorioiden mukaan tarkoitetaan ihmisoikeuksilla, oikeudenmukaisuudella ja hyvinvoinnilla. Opiskelija tuntee tärkeimmät eettisen ajattelun tyypit ja osaa suhteuttaa erilaisia toimintaratkaisuja eettisen ajattelun teoreettisiin malleihin omassa elämässään ja oman ammattialansa mukaisessa ympäristössä.

Structure

Select all (15–30 cr)