TTIAINLLT Intermediate Studies in Health Sciences, Specialisation in Sports and Exercise Medicine (35+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

-

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija

 • osaa arvioida liikunnan hyötyjä ja riskejä eri ikäisillä ja toimintakyvyltään eri tasoisilla ihmisillä
 • osaa arvioida liikunnan ja kuntoutuksen merkityksiä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta
 • osaa soveltaa terveyteen liittyvän viestinnän periaatteita omassa toiminnassaan
 • osaa suunnitella ja arvioida terveysohjelmia ja laatia projektisuunnitelman
 • osaa argumentoida omat näkökantansa suullisesti ja kirjallisesti ja ottaa huomioon muiden esittämiä argumentteja
 • osaa arvioida terveystieteellisen tutkimustiedon luotettavuutta ja laatia kirjallisen tutkielman omalta tieteenalaltaan systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusperiaatteita noudattaen
 • osaa soveltaa terveystieteisiin liittyvän tutkimus- ja virkamiesetiikan perusteita ja tunnistaa eri tilanteissa esiintyviä eettisiä näkökohtia
 • osaa kuvata sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää sekä arvioida alan päätöksentekoon vaikuttavia tekijöitä

Description of prerequisites

Terveystieteiden perusopinnot

Additional information

Jos jokin terveystieteiden aineopintokokonaisuuden opintojaksoista sisältyy muuhun suorittamaasi opintokokonaisuuteen, voit korvata sen jollakin seuraavista terveystieteiden yhteisiin opintoihin tai metodiopintoihin kuuluvista opintojaksoista. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan sopiaksesi asiasta.
 • LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen (5 op)
 • TTIY1004 Geenitiedon hyödyntäminen terveystieteissä (1-2 op)
 • KTEY013 Toimintakyvyn arviointimenetelmät terveystieteissä (3 op)
 • TTIY1005 Projektikurssi (2 op)
 • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op)
 • KTEY008 Basics of Epidemiology (3 op)
 • TTIP1002 Terveyden edistäminen, kirjatentti (1 op)
 • TTIY1003 Terveystieteiden ajankohtaisia erityiskysymyksiä (1-2 op)

Structure

Select all (36 cr)