KTEA013 Physical Activity and Ageing (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Liikunnan vaikutukset ikääntyvien ihmisten terveyteen ja toimintakykyyn
Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkitys ikääntymiseen liittyvien sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa
Liikuntakäyttäytyminen ikääntyessä
Ikääntyvien liikuntaneuvonta ja liikunnan ohjaus

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa kuvata liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden merkityksen ikääntyvien ihmisten terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiselle ja parantamiselle

  • osaa soveltaa oppimaansa ikääntyvien liikuntaneuvontaan ja liikunnan ohjaukseen

  • tunnistaa tieteellisen asiatekstin ja osaa tiivistää tutkimustietoa seminaarityössään

  • osaa esittää seminaarityön aiheeseensa liittyvää tutkimustietoa kirjallisesti ja suullisesti

  • osaa esittää omat perustellut näkemyksensä ja kommentoida rakentavasti ryhmän toisten jäsenten töitä ja esityksiä

Description of prerequisites

Suositeltavia:

LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen
TTIP1003 Vanheneminen ja kansanterveys
TTIP1004 Biologinen ja fysiologinen vanheneminen 

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Liikuntatieteellinen tiedekunta: 2. vuosi syyslukukausi. Aktiivinen osallistuminen seminaariin (16 tuntia) ja harjoituksiin (tutustumiskäynnit ikääntyvien liikuntaryhmissä, 3 tuntia) sekä seminaarityön tekeminen ja esittäminen TAI liikuntatunnin suunnittelu ja ohjaus sisältäen ohjausraportin tekemisen. Itsenäinen opiskelu ja kirjallisuuden tenttiminen. Tentittävä kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.
Evaluation criteria:
Seminaarityö/liikuntatunnin suunnittelu ja ohjaus 50 %, kirjatentti 50 %
Time of teaching:
Period 1
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching