Bachelor's Degree Programme in Mathematics (Subject Teacher)

Degree title:
Bachelor of Science
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Mathematics and Science
Coordinating organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Luonnontieteiden kandidaatin tutkinto matematiikan aineenopettajan kandidaattiohjelmassa toimii pohjana peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen matematiikan opettajan tehtäviin laaja-alaisen pätevyyden antavaan filosofian maisterin tutkintoon. Kandidaatin tutkinnon jälkeen on mahdollista suuntautua vaihtoehtoisesti myös matematiikan yleiselle opintosuunnalle, stokastiikkaan ja todennäköisyysteoriaan tai tilastotieteeseen.

Matematiikan aineenopettajakoulutuksessa opiskelevat suorittavat toisena oppiaineena pedagogiset perusopinnot 25 op. Toiseksi valinnaiseksi opintokokonaisuudeksi suositellaan valittavaksi koulussa opetettava aine (ks. opettajien pätevyysvaatimukset: fysiikka, kemia tai tietotekniikka).

Learning outcomes

Kandidaatti tunnistaa koulumatematiikan kannalta keskeisten matematiikan osa-alueiden peruskäsitteet ja -teoriat, ja omaa valmiudet laajentaa ja syventää osamistaan maisterivaiheen pääaineessa. Hän on kehittänyt pedagogista aineenhallintaansa ja käsitystään matematiikan oppimiseen vaikuttavista tekijöistä, ja on tutustunut kasvatustieteen yleiseen käsitteistöön. Kandidaatti kykenee hankkimaan tietoa matematiikan oppikirjoista ja muista lähteistä sekä jäsentämään sitä. Kandidaatti osaa ohjaajan johdolla muotoilla ja ratkaista matemaattisia ongelmia ja arvioida esitetyn ratkaisun täsmällisyyttä. Kandidaatti on kiinnostunut matematiikan eri aloista ja on halukas kehittämään taitojaan edelleen. Hän on utelias ja avoin matematiikan eri alojen ongelmille sovelluksineen. Kandidaatti tietää miten matematiikka liittyy yhteiskuntaan ja yksilön arkipäivään.


Kandidaatti kykenee ryhmätyöskentelyyn sekä raportoimaan työstään suullisesti ja kirjallisesti. Kandidaatti tiedostaa yksilön tietosuojan vaatimukset ja rehellisyyden tärkeyden johtopäätösten tekemisessä, sekä asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin.

Structure

Select all (146+ cr)