Bachelor's Degree Programme in Music Education

Degree title:
Bachelor of Arts
Degree program type:
Bachelor's Degree
Credits:
180+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Musiikkikasvatuksen kandidaattiohjelman opinnot perehdyttävät opiskelijan musiikkikasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin sekä antavat opiskelijalle pedagogiset, tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet musiikin opettamiseen. Opinnoista saa valmiudet myös musiikkikasvatusta koskevan tutkimuksen seuraamiseen ja soveltamiseen opetustyössä.

Musiikkikasvatuksen opintojen luonne ja sisällöt määräytyvät oppiaineen suhteesta yleissivistävän koulun musiikinopetukseen. Tutkinto-ohjelmaan kuuluu musiikkikasvatuksen lisäksi muita opintoja, kuten toisen opetettavan aineen perus- ja aineopintokokonaisuus tai vastaava määrä muita opintoja. Opiskelijan työelämävalmiuksien kehittäminen on integroitu opintoihin eri tavoin.

Opiskelijaa kannustetaan opintojensa aikana opiskelijavaihtoon ulkomaiseen yliopistoon. Opintojen sujuvuuden kannalta opiskelijavaihtoon lähtemisen ajankohdaksi suositellaan kandidaattivaiheessa toisen opiskeluvuoden kevätlukukautta tai kolmannen opiskeluvuoden syksyä. Kansainvälistymistä on myös osallistuminen tutkinto-ohjelman, laitoksen ja yliopiston englanninkieliseen opetukseen.

Learning outcomes

HuK-tutkinnon suorittanut

- hallitsee oman alansa keskeisen tiedollisen ja taidollisen sisällön

- hallitsee tiedonhankinnan menetelmiä ja osaa arvioida tietoa kriittisesti

- arvostaa tieteellistä tietoa ja osaa soveltaa sitä luovasti oman alansa työtehtävissä ja tunnistaa toimintansa globaalin vastuun

- tiedostaa toimintaansa liittyvän eettisen vastuun ja osaa ohjatusti arvioida eettisiä kysymyksiä asiantuntijan työn eri alueilla ja vaiheissa

- hallitsee keskeiset työelämässä tarvittavat yhteistyön sekä tieto- ja viestintätekniikan taidot

- osaa toimia monikielisissä ja -kulttuurisissa työryhmissä ja –yhteisöissä

- tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on valmis jatkuvasti kehittämään tiedollisia ja taidollisia valmiuksiaan

- tuntee oman alansa työllistymismahdollisuuksia ja omaa valmiudet maisteriopintojen suorittamiseenMusiikkikasvatuksen valmiudet:


Opiskelija

- hallitsee opetustyön kannalta keskeisten instrumenttien perusteet: soitto- laulu, ja johtamistaidot

- tuntee musiikkikasvatukselle keskeisiä tutkimussuuntauksia, niiden perusperiaatteita ja käsitteitä

- tuntee eri musiikkikulttuureita, niiden musiikillisia piirteitä ja kulttuuris-yhteiskunnallisia taustoja

- ymmärtää musiikin psykologista, kulttuurista ja sosiaalista luonnetta ja musiikin hyvinvointivaikutuksia

- osaa soveltaa oppimaansa tiedollista ainesta käytännön opetus- ja musisointitilanteissa

- tunnistaa opetussuunnitelmien merkityksen ja pääsisällön peruskoulun ja lukion opetuksen velvoittavana asiakirjana

- osaa suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikkikasvatuksen menetelmiä monipuolisissa oppimisympäristöissä

- osaa soveltaa musiikkiteknologiaa monipuolisesti musiikkikasvatuksen opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa

- osaa tuottaa opetuskäyttöön soveltuvaa monipuolista ja eri tyylejä edustavaa oppimateriaalia

- osaa hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa pienimuotoisissa pedagogisissa ja tutkimuksellisissa yhteyksissä

- osaa suunnitella, toteuttaa ja raportoida suppeahkon musiikkikasvatuksellisen tutkielman

- osaa arvioida omaa osaamistaan, vahvuuksiaan ja kehittämishaasteitaan, ja antaa vertaispalautetta opetustyön vaatimusten näkökulmasta

Structure

Select min. 180 cr