STKPER Basic Studies in Finnish as a Second and a Foreign Language (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Tweet text

Työskenteletkö maahanmuuttajien parissa? Suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -perusopinnoissa perehdyt suomen kielen oppimiseen ja opettamiseen.

Description

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnoissa perehdytään sisältöihin, joita suomen kielen opettaja työssään tarvitsee. Näitä ovat suomen kieli käytön, merkityksen ja muodon sekä toisen kielen oppimisen näkökulmasta sekä kielen oppimisprosessi erilaisissa oppimisympäristöissä. Opinnoissa tarkastellaan myös suomen kielen ja sen oppimisen yhteiskunnallisia ja ideologisia sidoksia.

Tämä kokonaisuus on tarjolla avoimena yliopisto-opetuksena Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Learning outcomes

Suomi toisena ja vieraana kielenä -perusopinnot suoritettuaan opiskelija

  • tuntee suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -oppimisen ja -opetuksen lähtökohtia ja tavoitteita sekä alan koulutuspoliittista asemaa
  • tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy analysoimaan suomen kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa myös oppimisen näkökulmasta
  • ymmärtää kielen merkityksen identiteetin rakentamisessa ja monikielistyvissä yhteisöissä
  • tuntee toisen kielen oppimisen tutkimuksen tärkeimmät näkökulmat ja suuntaukset
  • tuntee kielitietoisen opetuksen periaatteita
  • näkee kielen ja kielenkäytön tutkimuksen kohteena ja ymmärtää tutkimustiedon merkityksen oppimisen, opettamisen ja kieliasiantuntijuuden näkökulmasta.

Structure

Select all (25 cr)