SKIP2002 Usage, meaning and structure of language II (5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kielioppia lähestytään kielen käytön kautta muovautuvana. Opintojaksolla perehdytään suomen kielen lauseopin perusteisiin teoreettisesti ja analyyttisesti.


Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa tarkastella kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa sekä yksilön että yhteisön kannalta
  • ymmärtää kieliopin sekä kielen sisäisenä ominaisuutena että erilaisina tapoina kuvata kieltä
  • ymmärtää kielen kuvauksen eri tasot ja niiden väliset yhteydet
  • tuntee semantiikan ja pragmatiikan tutkimuksen lähtökohdat ja keskeiset tutkimussuuntaukset
  • hallitsee syntaksin, semantiikan ja pragmatiikan keskeiset ilmiöt ja terminologian sekä osaa käyttää niitä kuvatessaan sanojen, lauseiden ja puhuttujen, kirjoitettujen ja multimodaalisten tekstien merkityksiä.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Select all marked parts

Method 2

Evaluation criteria:
Tentti ja harjoitukset.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kontaktiopetukseen liittyvä tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset.
Language:
Finnish

Teaching

x

Independent study (5 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tenttisuoritus ja/tai muut dokumentoitavat harjoitukset
Language:
Finnish

Teaching