SKIPER Basic Studies in Finnish (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Coordinating organisation:
Department of Language and Communication Studies, Open University
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Suomen kielen perusopinnoissa perehdytään suomen kielen rakenteen, merkityksen ja käytön perusteisiin sekä kieleen yhteisöllisenä ilmiönä. Opintoihin sisältyy myös kielen- ja tekstinhuoltoa sekä eri tekstilajien tarkastelua ja tuottamista. 

Learning outcomes

Suomen kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija

- osaa kirjoittaa ja analysoida eri tekstilajeja edustavia tekstejä

- harjaantuu lukemaan ja kirjoittamaan opinnoissa tarvittavia tekstejä

- tuntee keskeiset kielitieteelliset käsitteet ja pystyy analysoimaan suomen kielen käyttöä, merkitystä ja muotoa

- hallitsee kielen- ja tekstinhuollon perusteet, osaa huoltaa tekstejä ja arvioida niitä tekstilajinsa edustajina

- tuntee kielen merkityksen muuttuvissa yhteisöissä

- osaa nähdä kielen ja kielenkäytön tutkimuksen kohteena ja ymmärtää tutkimustiedon merkityksen oppimisen, opettamisen ja kieliasiantuntijuuden näkökulmasta.

Additional information

Työelämähyöty


Suomen kieli soveltuu sivuaineeksi monille eri aloille. Suomen kielen asiantuntijoita työskentelee mm. opettajina, tiedottajina, kouluttajina, kieli- ja tekstikonsultteina, kielenhuoltajina, mediasisältöjen tuottajina ja toimittajina sekä asiantuntijoina erityyppisissä kieleen, kielenohjailuun, kulttuuriin ja kielikoulutukseen liittyvissä kehitys- ja tutkimushankkeissa. He voivat työskennellä myös kansainvälisissä asiantuntijatehtävissä ja toimia monikielisissä yhteisöissä suomen kielen asiantuntijoina. Opettajaksi suuntaavat voivat toimia mm. peruskoulun, lukion, ammatillisten oppilaitosten ja aikuiskoulutuksen aineenopettajana, suomi toisena kielenä -opettajana Suomessa ja ulkomailla, kielikoulutustehtävissä, erilaisissa opintohallinnan tehtävissä ja opetusmateriaalin tuottajana. Perusopetuksen ja lukion opettajan kelpoisuuteen tarvitaan aina myös kirjallisuuden perus- ja aineopinnot.

Structure

Select all (25 cr)