MKAAINERI Intermediate Studies in Music Education as Optional Studies (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
Yes
Application instructions:

Opiskeluoikeutta voivat hakea ne Jyväskylän yliopiston opiskelijat, joiden tutkinto-ohjelma johtaa aineenopettajan tai luokanopettajan tutkintoon.

Musiikkikasvatuksen opinnoissa menestyminen edellyttää aiempia instrumenttiopintoja ja vahvoja instrumenttitaitoja (piano, laulu ja kitara).

Opiskeluoikeus myönnetään sekä perus- että aineopintoihin samalla kertaa. Musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin opiskeluoikeuden myöntämisperusteena on hyvä menestyminen valintakokeessa.

Opiskeluoikeuksien myöntäminen on sidoksissa kunkin vuoden resursseihin. Opiskeluoikeus myönnetään joko musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin tai aineopintoihin sillä edellytyksellä, että perusopinnot on suoritettu taiteen, musiikin ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen hyväksymän opetussuunnitelman mukaan, tai syventäviin opintoihin yllämainituin edellytyksin.

Luokanopettajaopiskelijoille järjestetään erikseen valintakoe syksyllä, ja siinä arvioidaan ennen kaikkea instrumenttitaitojen riittävyyttä.

Valintakoe on sama kuin päävalinnan hakijoille. Katso valintakokeen tiedot Opintopolusta.

Vuonna 2022 voidaan myöntää opiskeluoikeuksia musiikkikasvatuksen perus- ja aineopintoihin valinnaisina opintoina vain luokanopettajaopiskelijoille.

Description

Musiikkikasvatuksen aineopinnot antavat opiskelijalle monipuoliset musiikilliset, pedagogiset ja tiedolliset valmiudet musiikkikasvattajana toimimiseen. Aineopinnoissa laajennetaan erilaisten musiikkiin liittyvien tietojen ja taitojen hallintaa ja perehdytään niiden pedagogiseen soveltamiseen osana musiikinopettajan työtä.

Learning outcomes

Musiikkikasvatuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- tunnistaa erilaisten musiikkikulttuurien keskeiset piirteet ja yhteydet laajempaan kulttuuriseen kontekstiin

- osaa soveltaa tietoa musiikin yksilöllisistä ja yhteisöllisiä merkityksistä ja hyvinvointivaikutuksista opetus- ja kasvatustyössä

- osaa kehittää soitto-, laulu- ja johtamistaitoja ja pedagogista osaamistaan

- osaa arvioida omaa osaamistaan ja antaa vertaispalautetta opetustyön vaatimusten näkökulmasta

- osaa soveltaa oppimaansa tiedollista ainesta käytännön musisointitilanteissa

- soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa monipuolisesti opiskelussa, opetuksessa ja tutkimuksessa

- tuottaa opetuskäyttöön soveltuvaa monipuolista ja eri tyylejä edustavaa oppimateriaalia

- suunnitella ja toteuttaa uudenlaisia musiikkikasvatuksen menetelmiä monipuolisissa oppimisympäristöissä

- hankkia, arvioida ja soveltaa musiikkikasvatukseen liittyvää tutkimustietoa pienimuotoisissa pedagogisissa ja tutkimuksellisissa yhteyksissä

- toteuttaa pienimuotoisen tutkielman

Description of prerequisites

Musiikkikasvatuksen perusopinnot valinnaisina opintoina 25 op

Structure

Select 35 cr