MATSYV Advanced Studies in Mathematics (90+ cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Mathematics and Statistics
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
Elective studies:
No

Description

Matematiikan syventävä opinnot antaa opiskelijalle matematiikan syvällisen tuntemuksen sekä valmiudet tieteellisen tiedon ja menetelmien soveltamiseen. Syventävien opintojen opiskelija voi valita kahdesta opintosuunnasta: matematiikka tai stokastiikka ja todennäköisyysteoria. 

Matematiikka -opintosuunnassa opiskelija perehtyy valitsemaansa modernin matematiikan alaan. Tutkijan uralle tähtäävälle tämä vaihtoehto antaa hyvät perustiedot. 

Stokastiikan ja todennäköisyysteorian opintosuunta käsittää kattavat perustiedot olennaisimmista todennäköisyyttä käsittelevistä matematiikan osa-alueista. Stokastisia menetelmiä käytetään mm. finanssi- ja vakuutusmatematiikassa, matemaattisessa analyysissä, fysiikassa ja biologiassa.

Learning outcomes

Matematiikan syventävät opinnot suorittanut opiskelija

  • hallitsee oman erikoistumisalansa ja tuntee muiden matematiikan osa-alueiden keskeiset käsitteet ja teoriat
  • osaa soveltaa oppimaansa matemaattisten ongelmien itsenäiseen ratkaisemiseen
  • kykenee ja on kiinnostunut seuraamaan tieteenalansa kehitystä alansa yleisjulkaisuista
  • omaa edellytykset toimia asiantuntijatehtävissä
  • osaa organisoida ja johtaa työtehtäviä ja kykenee itsenäiseen ja vastuulliseen toimintaan sekä itsenäiseen päätöksentekoon
  • omaa laajan käsityksen siitä, miten matematiikka liittyy yksilön arkipäivään sekä osaa perustella matematiikan yhteiskunnallisen merkityksen
  • pystyy toimimaan asiantuntijana tai johtajana työryhmissä sekä pystyy viestimään osaamistaan muille tarvittaessa vieraalla kielellä
  • on yhteistyökykyinen ja valmis ottamaan vastuuta
  • asennoituu vakavasti eettisiin kysymyksiin, noudattaa eettisiä periaatteita ja pyrkii kehittämään niitä edelleen.

Description of prerequisites

Kandidaatin tutkinnon matematiikka - vaihtoehdon mukaiset matematiikan opinnot.

Structure

Select 1 pcs. (80+ cr)