BIPAINERI Intermediate Studies in Biological and environmental sciences (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2023-2024
Elective studies:
Yes
Requires application:
No

Description

Bio- ja ympäristötieteiden aineopinnot kokonaisuuden opiskelun kohteina ovat elävät järjestelmät: biomolekyylit, solut, eliöt, populaatiot, eliöyhteisöt ja kokonaiset ekosysteemit. Opinnoissa saat perustiedot mm. evoluutiosta, mikrobien, perimästä ja geeneistä, eliöiden ja niiden ympäristön vuorovaikutuksesta, luonnonvaran kestävä käyttö ja ympäristökemia ja -teknologia. Erillinen aineopinnoissa opit aihealueen peruskäsitteet, teoriat ja tietotarpeet. Tavoitteena on, että saat täydennettyä omaa asiantuntijuuttasi tällä alalla ja että sinulla on valmiudet myös hankitun tiedon soveltamiseen.

Learning outcomes

Kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää tärkeimmät biologiset ilmiöt solutasolta ekosysteemien toimintaan. Opiskelija osaa:

  • kuvailla ja selittää bio- ja ympäristötieteiden alan keskeiset käsitteet ja teoriat.
  • selittää erilaisten mikrobien merkityksen luonnon prosesseissa ja niiden käytön ympäristöteknologiassa.
  • kuvailla ja selittää perinnöllisyyteen ja evoluutioon liittyvät keskeiset molekyyli-, yksilö- ja populaatiotason ilmiöt.  
  • osaa määritellä ekologian peruskäsitteet, kuvailla käsitteiden välisiä suhteita ja näin ymmärtää ekologian perusteorioita
  • perustiedot luonnonvarojen hyödyntämisen ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen kestävyyden periaatteista ja reunaehdoista.
  • kuvailla ja selittää aineen ja energian käyttäytymisen molekyyli-, solu-, ja organismitasolta aina yhteiskunnan aine- ja energiavirtoihin saakka.

Structure

Select all (35+ cr)