BENA4037 Environmental Chemistry and Technology (4 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Biological and Environmental Science
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Kemikaalit ympäristössä, aineen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien vaikutus niiden jakaantumiseen ympäristössä nesteen, kiinteä ja kaasufaasin kesken. Aine ja energia ympäristössä vs. yhteiskunnassa.

Johdatus ympäristöteknologiaan. Ympäristöteknologia osana yhteiskunnan infrastruktuuria: Ympäristö-( ja energiateknologian)perusteet. Talousveden, jätevesien ja jätteiden käsittely, pilaantuneen ympäristön kunnostus, ilmansuojelu. Parhaat käytettävissä olevat tekniikat.

Learning outcomes

Kurssin käytyään opiskelija:

  • osaa arvioida kemikaalin käyttäytymisen ympäristössä sen fysikaalisten ja kemiallisten ominaisuuksien perusteella,
  • osaa selittää parhaan käyttökelpoisen ympäristöteknologian yleiset kriteerit,
  • tuntee talousveden ja jätevesien ominaisuudet sekä tyypillisen talousveden ja yhdyskuntajäteveden puhdistamon prosessit,
  • tietää jätehuollon perusteet sekä jätteiden käsittelytekniikat,
  • tunnistaa yleisimmät ilmansaasteiden lähteet ja niiden vähentämistekniikat,
  • tunnistaa pohjaveden pilaantumiseen vaikuttavat tekijät sekä tietää pilantunteen ympäristön kunnostuksen teknologioiden periaatteet.

Literature

  • Manahan, Stanley E. "ENVIRONMENTAL SCIENCE, TECHNOLOGY, AND CHEMISTRY" Environmental Chemistry Boca Raton: CRC Press LLC, 2000 (tai vastaava)

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, laskuharjoitukset, tentti

Teaching