Master's Degree Programme in Social Sciences and Philosophy

Degree title:
Master of Social Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2022-2023, 2023-2024

Description

Tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee alansa laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella tutkimuskohteitaan kriittisesti sekä osaa etsiä, analysoida ja tuottaa uutta tietoa. Hän kykenee tunnistamaan, käsittelemään ja ratkaisemaan tutkimuksen tekemiseen ja yhteiskunnallisen alan työelämään liittyviä eettisiä kysymyksiä. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Vaativissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan, organisoimaan ja koordinoimaan ryhmiä ja projekteja. Erittelemällä yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja tieteellisiä ilmiöitä opiskelija kykenee tuottamaan uutta tietoa ja uusia ratkaisuja. Hänellä on monipuoliset kansainvälisyys- ja vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Opiskelija tuntee työelämän rakenteet, vaatimukset ja käytännöt sekä osaa kehittää itsenäisesti osaamistaan suhteessa niihin. Hänellä ovat perusvalmiudet opintosuuntansa tohtoriopintoihin.


Filosofian tutkimuskohteena on koko todellisuus. Filosofia selvittää muiden tieteiden ja eri elämänkäytäntöjen perustaa: olemassaoloa ja olemista, hyvyyttä ja hyvää elämää, tietämistä, toimintaa ja tuntemista, merkityksen muodostumista, aineellisuutta, ajallisuutta ja tilallisuutta sekä minuuden, kokemuksen ja kehollisuuden rakenteita. Opiskelija perehtyy opintojensa aikana keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja tutkimusperinteisin, erilaisiin argumentaation ja kritiikin muotoihin sekä filosofian tärkeimpiin nykysuuntauksiin. Filosofian aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat maisteriopintojensa aikana määrätyt pedagogiset opinnot. Maisteriohjelman filosofian opintosuunnan syventävien opintojen esitietovaatimuksina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot filosofian opintosuunnasta.

Politiikan (valtio-opin) opintosuunta tarjoaa opiskelijalle perustiedot suomalaisista, eurooppalaisista sekä kansainvälisistä poliittisista järjestelmistä, monipuolisesta politiikan teoriasta, parlamentaarisista menettelytavoista ja niiden historiasta, aatteista ja puolueista, politiikan kielestä, retoriikasta sekä poliittisen toiminnan luonteesta ja ilmenemismuodoista. Opintosuunta antaa opiskelijalle valmiuden poliittisten instituutioiden ja käytäntöjen, ilmiöiden ja poliittisen ajattelun syvälliseen ymmärtämiseen sekä tarjoaa teoreettisia välineitä niiden analysoimiseen. Maisteriohjelman politiikan opintosuunnan syventävien opintojen esitietovaatimuksina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot politiikan opintosuunnasta.

Sosiologian opintosuunta tarjoaa mahdollisuuden kehittää laaja-alaista ymmärrystä yhteiskunnista, yhteisöistä ja yksilöistä sekä näiden monimutkaisista vuorovaikutussuhteista. Opintosuunta tuottaa opiskelijalle valmiudet moninaisten sosiaalisten ilmiöiden tutkimiseen lähtien sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, institutionalisoitumisesta, organisoitumisesta aina organisaatioiden, yhteiskuntien ja maailmanjärjestelmien erittelyyn asti. Opiskelija perehtyy sosiologian keskeisiin suuntauksiin ja saa teoreettiset ja metodiset valmiudet monimutkaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden empiiriseen tutkimiseen. Jyväskylän sosiologian opetuksessa painottuvat kansalaisyhteiskunnan sekä sosiaalisten liikkeiden ja aktivismin tutkimus, työn, talouden ja kulutuksen sosiologia, ympäristösosiologia sekä ikäkausien ja elämänkulun tutkimus. Maisteriohjelman sosiologian opintosuunnan syventävien opintojen esitietovaatimuksina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot sosiologian opintosuunnasta.

Yhteiskuntapolitiikka on soveltava yhteiskuntatiede, joka etsii keinoja edistää hyvinvointia ja lievittää sosiaalisia ongelmia. Se tutkii ja tulkitsee yhteiskunnallisen hallinnan mekanismeja paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Tutkimus kohdentuu sosiaalipolitiikkaan, yhteiskunnalliseen tasa-arvoon sekä kulttuuriin, talouteen ja ympäristöön liittyviin ongelmiin. Opiskelija perehtyy yhteiskuntapoliittisen tutkimuksen klassikoihin ja nykytutkimukseen, oppii soveltamaan alan erikoistietoa, sekä saa metodiset ja teoreettiset valmiudet yhteiskuntapoliittisten kysymysten ymmärtämiseen ja analyysiin. Maisteriohjelman yhteiskuntapolitiikan opintosuunnan syventävien opintojen esitietovaatimuksina ovat yhteiskuntatieteiden ja filosofian perus- ja aineopinnot yhteiskuntapolitiikan opintosuunnasta.

Learning outcomes

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelman maisteriopinnot suoritettuaan opiskelija hallitsee filosofian, politiikan, sosiologian tai yhteiskuntapolitiikan laaja-alaiset ja erityisosaamista edellyttävät, itsenäisen ajattelun ja tutkimuksen perustan muodostavat käsitteet, menetelmät ja tiedot. Hän ymmärtää oppialalleen tyypillisen tavan tarkastella tutkimuskohteitaan kriittisesti sekä etsiä, analysoida ja tuottaa uutta tietoa. Maisteriopinnoissa omaksuttujen taitojen avulla hän kykenee vaikuttamaan yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä osallistumaan uutta tietoa luovaan tutkimus- ja kehittämistoimintaan itsenäisesti ja yhteistyössä muiden kanssa. Itsenäisesti vaativissa yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä hän kykenee johtamaan itseään, asioita ja muita sekä tarkastelemaan sosiaalisia ilmiöitä uutta tietoa ja uusia ratkaisuja tuottavista näkökulmista. Hänellä on monipuoliset vuorovaikutustaidot ja hän osaa viestiä hyvin suullisesti ja kirjallisesti. Hän kehittää itsenäisesti omaa asiantuntijuuttaan. Opiskelijalla on perusvalmius filosofian tai yhteiskuntatieteiden tohtoriopintoihin opintosuuntanaan filosofia, politiikka, sosiologia tai yhteiskuntapolitiikka.

Structure

Select all (80+ cr)