Master's Degree Programme in Literature

Degree title:
Master of Arts
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120+ cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Coordinating organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Jyväskylän yliopiston kirjallisuus-oppiaineessa tarkastellaan tekstien merkityksiä sekä niiden tapoja vaikuttaa lukijaan ja ympäröivään yhteisöön. Tutkimuksessa ja opetuksessa keskitytään erityisesti nykykirjallisuuteen niin kotimaisen ja yleisen kirjallisuuden kuin kirjoittamisen alueilla. Kirjallisuutta tutkitaan suhteessa muihin taiteisiin, kulttuuriin, mediaan ja yhteiskuntaan. Oppiaineessa painottuvat esimerkiksi kirjallisuuden kokeellisuus sekä eroja, erilaisuutta, toiseutta ja valtaa koskevat eettiset ja poliittiset kysymykset kirjallisuudessa.

Kirjallisuuden opintojen aikana syvennytään kirjallisuuden kotimaisiin ja kansainvälisiin erikoistumisalueisiin: lajeihin, eri kieli- ja kulttuurialueiden kirjallisuuteen tai oppiaineen opetuksen ja tutkimuksen painoaloihin. Lisäksi opiskelija erikoistuu valitsemiinsa teorioihin ja menetelmiin.

Kirjoittaminen on kirjallisuuden syventävien opintojen suuntautumisvaihtoehto, joka voidaan valita opintojen maisterivaiheessa. Kirjoittamisen opinnoissa kohtaavat luova kirjoittaminen, kirjoittamisen pedagogia ja tutkimus. Opinnoissa painottuvat kirjoittamalla luotu suhde kirjallisuuteen sekä erikoistuminen johonkin kirjallisuuden lajiin.

Monet kirjallisuuden maisteriopinnoissa opiskeltavista sisällöistä ovat kansainvälisiä ja monikielisiä, joten opinnot perehdyttävät opiskelijoita monikulttuurisuuteen sekä kulttuuriseen moninaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Maisteriopinnoissa luetaan suomennoksia, käännöstekstejä ja alkuperäiskielisiä tekstejä. Opiskelijoita rohkaistaan lähtemään opiskelijavaihtoon ja osallistumaan monipuolisesti kansainväliseen toimintaan kotiyliopistokaupungissaan.

Kirjallisuuden opintoja voidaan suorittaa luentoina ja seminaareina, kirjatentteinä, esseinä ja lukupiireinä tai verkko-opintoina. Kontaktiopetus vaatii usein läsnäoloa kursseilla, sillä opetukseen sisältyy yleensä ryhmätöitä ja -keskusteluja, erilaisia tehtäviä, harjoituksia tai esitelmiä.

Kirjallisuudesta valmistuneet työllistyvät esimerkiksi kirjallisuus- ja kulttuurialan asiantuntijatehtäviin, kuten kirjallisuudentutkijaksi, kustannusalalle, kirjastoalalle, median ja viestinnän aloille, opetus-, sivistys- ja kulttuuritoimen tehtäviin tai kirjoittamisen ammattilaiseksi. Tutkintoon voi sisällyttää työharjoittelun opintoihin ja opiskeltavaan alaan liittyvissä työtehtävissä.

Learning outcomes

FM-tutkinnon suorittanut

  • hallitsee kirjallisuudentutkimuksen keskeiset sisällöt ja menetelmät ja on syventänyt asiantuntemustaan yhdellä tai useammalla erityisalueella
  • kykenee tuottamaan uutta tietoa ja osaa arvioida eettisiä kysymyksiä tutkimusprosessin eri vaiheissa
  • osaa käyttää eettistä harkintaa kirjallisuuden ja kulttuurialan asiantuntijatehtävissä ja kykenee toimimaan vastuullisena oman alansa kehittäjänä
  • hallitsee monipuolisesti alan asiantuntijatehtävissä tarvittavat projektityön ja viestinnän taidot
  • arvostaa ja osaa kehittää yhteistyötä monikielisissä ja -kulttuurisissa ympäristöissä
  • tunnistaa oman osaamisensa vahvuudet ja on omaksunut jatkuvan oppimisen periaatteen
  • osaa jäsentää omaa osaamistaan suhteessa työllistymistavoitteisiinsa ja on hankkinut valmiudet tieteellisen jatkotutkinnon suorittamiseen omalla alallaan.

Structure

Select all (70+ cr)