XYHY1003 Research Communication Skills (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

• Oman alan tieteellisen tekstin konventiot
• Palaute kirjoitusprosessin eri vaiheissa
• Argumentoinnin kielellinen jäsentäminen
• Tutkimuksen suullinen ja kirjallinen raportointi sekä omaa alaa käsittelevään tieteelliseen keskusteluun osallistuminen eri kielillä


Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • Ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.

  • Ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina

  • Ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.

  • Osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä.

  • Tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.


Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English

Teaching