XYHY1000 Academic Literacy (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Ydinsisällöt
• akateemisen viestintäosaamisen osatekijöitä eri kielillä
• viestintävarmuus
• lukustrategiat, kriittinen lukeminen
• tieteellinen kirjoittaminen prosessina
• palautevuorovaikutus ja rakentava palaute
• oman tieteenalan tekstien ominaispiirteitä


Learning outcomes

Kurssin suoritettuaan opiskelija
  • Tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.

  • Osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.

  • Osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.

  • Osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.

  • Ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.

  • Ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.

Additional information

Englannin CEFR-taitotaso B2-C1

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson alussa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching