XYHM1014 Research Communication Skills (Chemistry) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakson aikana opiskelija työstää luonnontieteen kandidaatin (LuK) tutkintoon vaadittavaa kandidaatintutkielmaansa. Opintojakson sisältö painottuu opiskelijan kandidaatintutkielman valmistumisen tukemiseen ja tutkimusprosessissa tarvittavien viestintä- ja kielitaitojen monipuoliseen kehittämiseen.

Opintojakson ydinsisältöjä ovat

  • tutkimus- ja kirjoittamisprosessin hallinta

  • tieteellinen tutkielman tekstilajipiirteet

  • tieteellisen tutkielman rakentaminen 

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti

  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tutkielman

  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina

  • ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen ja palautevuorovaikutuksen merkityksen tutkimusprosessin edistäjänä

  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tutkielman. 

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching