XYHM1011 Reporting Communication (Chemistry) (1 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat

  • viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen​ 

  • tieteellisen tekstin tuottamisprosessin perustaitojen harjoittelu

  • opintoihin liittyvän tekstin laatiminen

  • vertaispalaute ja sen hyödyntäminen​  

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

  • tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän

  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen siinä

  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän opintoihin liittyvän tekstin. 

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (1 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching