XYHM1012 Academic Literacies (Chemistry) (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Sisältö

Opintojakson keskeisiä teemoja ovat

 • viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämiskohteiden kartoittaminen​ 

 • viestintäosaaminen esiintymisen kontekstissa

 • asiantuntijaesityksen toteuttaminen omaan tieteenalaan liittyvästä aiheesta

 • akateemisen tekstin konventiot

 • lukustrategiat

 • vertaisryhmän jäsenenä toimiminen ja ryhmän toiminnan arviointi 

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija

 • osaa hakea tarvitsemaansa tietoa.

 • osaa tuottaa yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.

 • kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.

 • osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.

 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana. 

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching