XYHI3020 Research Communication (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ydinsisällöt:

● prosessimaisesti työstetty tieteellisen tutkielman kirjoittaminen (ja siinä argumentoinnin harjoitteleminen)
● tieteenalan tieteellisen tekstin konventioiden harjoitteleminen osana kirjoitusprosessia

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.


Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija:

- ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä rakentavan palautevuorovaikutuksen merkitystä siinä. ​

- osaa käyttää kirjoittamisstrategioita ja tutkimusaiheesta keskustelua tutkimus- ja kirjoitusprosessin edistäjänä. ​

- osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin. ​

- tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.

- osaa tavoitteellisesti esitellä omaa tutkielmaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. ​

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi / ruotsi).

Koulusivistyskielen hallintaan liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English, Finnish

Teaching