XYHI1020 Academic Literacies (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ydinsisällöt:
- oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen
- tieteellisen tekstin tunnuspiirteiden tunnistaminen ja lukustrategioiden hyödyntämisen harjoittelu
- tieteellisen tekstin tuottamisen perustaitojen harjoittelu
- vertaisryhmän jäsenenä toimíminen

Suoritustavat:

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.


Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija:

- tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.​

- ymmärtää erilaisia ryhmän vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä. ​
- kantaa vastuuta yhdessä tekemisestä ja yhteisestä tehtävästä.​

- tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.​

- ymmärtää rakentavan palautevuorovaikutuksen merkityksen oppimisessa.​

- tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.​

- osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti).

Study materials

Study materials/ Kirjallisuus/ Oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching