XYHI2020 Multilingual Interaction (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

Ydinsisällöt:

● suullisen englanninkielisen ilmaisun kehittäminen akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
● prosessimaisesti työstetyt asiantuntija-alustukset ja esitykset kotimaisilla kielillä
● vertaispalautteen hankkiminen, antaminen, vastaanottaminen ja analysoiminen.
● alan asiatekstin kirjoittaminen toisella kotimaisella kielellä

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja oppimistehtävien suorittaminen.

Learning outcomes

Opintojakson käytyään opiskelija:

- osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa.​

- ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja. ​

- osaa asettaa tavoitteita vuorovaikutustilanteille, suunnitella toimintaansa niiden mukaisesti sekä arvioida toimintaansa. ​

- osaa reflektoida ryhmän toimintaa ja omaa toimintaansa ryhmässä.​

- osaa antaa, vastaanottaa ja hyödyntää rakentavaa palautetta omassa oppimisessaan. ​

- osaa analysoida tekstin tavoitteita sekä teksteissä esitettyjä ajatuksia ja sisältöjä. ​

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin omina erillisinä arvosanoina (tt/ht) koodeilla: XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.


Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.

Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-specific academic and professional English, 0 op.

Recommended prerequisites

Study materials

Kirjallisuus/oppimateriaali sovitaan kurssin alussa.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti ja sovitussa aikataulussa sekä aktiivinen osallistuminen yhteisiin tapaamisiin ja vertaisryhmätyöskentelyyn.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching