XYHH2007 Journalistinen kääntäminen (5 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2023-2024

Description

Opintojakson kuvaus

Tällä opintojaksolla perehdytään siihen, millaista toimintaa kääntäminen on journalistin työssä ja miten journalisti voi hyödyntää erikielisiä lähteitä suomenkielisen kirjoittamisen apuna. Kääntämiseen suhtaudutaan siis työkaluna, jonka avulla monikielisestä ja monikulttuurisesta maailmasta saisi välitettyä monipuolista tietoa journalististen tekstien laadun takaamiseksi.

Opintojaksolla tutustutaan eri kielten kirjoitusjärjestelmiin, translitteroinnin käytänteisiin ja kääntämisen apuvälineisiin, kuten sanakirjoihin, sanastoihin ja konekääntäjiin. Lisäksi pohditaan kieliin kytkeytyvien kulttuuristen ja historiallisten tekijöitten sekä kielten erilaisten rakenteitten vaikutusta kääntämiseen. Opittua harjoitellaan hyödyntämään käytännössä journalistin työssä. Lisää käytännön oppia tarjoavat kurssin asiantuntijavierailijat.

Yhteistoiminnallisessa oppimisessa hyödynnetään opiskelijoitten kielirepertuaaria ja sovelletaan journalistiseen kirjoittamiseen etenkin opintojaksolla XYHH2000 Monikielinen vuorovaikutus harjaantuneita taitoja. Kurssin oppimistehtävistä annetaan ja saadaan palautetta ja pohditaan yhdessä erilaisia käännösratkaisuja, jotta lopputuloksena syntyy erilaisiin juttutyyppeihin sopivaa selkeää ja sujuvaa suomea.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen lähiopetukseen ja pienryhmätoimintaan, itsenäisesti suoritettavat oppimistehtävät ja vertaispalautteen antaminen muitten opiskelijoitten tehtävistä.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

· ymmärtää journalistisen kääntämisen ominaispiirteitä ja prosessia

· tunnistaa omia kielellisiä resurssejaan ja rohkaistuu hyödyntämään niitä journalistisen tiedon tuottamisessa ja tarkastamisessa

· ymmärtää eri kielten ominaispiirteitten ja tyypillisten ilmaisutapojen vaikutusta kääntämiseen

· tuntee erilaisten kirjoitusjärjestelmien translitteroinnin periaatteita ja standardeja

· osaa soveltaa erilaisten kääntämisen apuvälineitten käyttöä journalistiseen kirjoittamiseen ja tiedostaa niitten rajoitteita

· osaa kirjoittaa erikielisten lähteitten avulla erityyppisiä selkeitä ja sujuvia suomenkielisiä journalistisia tekstejä.

Compulsory prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Suoritus arvioidaan numeroasteikolla 0–5. Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää aktiivista osallistumista lähiopetukseen sekä oppimistehtävien tekemistä ohjeitten mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensa kurssin osaamistavoitteet. Arviointiperusteet eritellään tarkemmin kurssin alkaessa.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching