XYHH2000 Multilingual interaction (6 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • Oman viestintä- ja kieliosaamisen tunnistaminen monikielisissä akateemisissa ja ammatillisissa konteksteissa
 • Tieteenalakohtaisen tiedon hankinta, hallinta ja hyödyntäminen
 • Omasta tieteenalasta viestiminen eri kielillä
 • Vuorovaikutus monikielisessä ryhmässä
 • Oppimistehtävien työstäminen prosessimaisesti

Learning outcomes

Asiantuntijuuden ja monikielisen viestintäosaamisen kehittyminen

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa viestiä monikielisesti akateemisissa ja ammatillisissa tilanteissa
 • ymmärtää monikielisyyden merkityksen omalla tieteenalallaan ja tunnistaa monikielisyyden erilaisia ilmenemismuotoja
 • ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä
 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.

Vuorovaikutus ja yhteistyö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa huomioida erilaisiin monikielisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyviä tavoitteita ja odotuksia omassa viestinnässään
 • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa monikielisissä vuorovaikutustilanteissa.

Tieto ja tekstilajit

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tiivistää erikielisistä lähteistä hankittua tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi (kirjallisesti/suullisesti/visuaalisesti)
 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen.


Ruotsin kieleen liittyvät suoritukset kirjataan opintorekisteriin erillisinä arvosanoina (TT/HT) koodeilla XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op, sekä XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op.

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Englannin kieleen liittyvä suoritus kirjataan opintorekisteriin koodilla XENX000 Field-Specific Academic and Professional English, 0 op.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksyttyyn suoritukseen kuuluvat oppimistehtävien tekeminen arviointikriteerien mukaisesti sekä aktiivinen osallistuminen opetukseen ja ohjaukseen sekä vertaistyöskentelyyn. Tarkemmat arviointikriteerit esitellään opintojakson aikana.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (6 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish

Teaching