XYHH1015 Research Communication Skills (3 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

  • kirjoittamisprosessin vaiheet
  • historian tieteenalan tieteellisen tekstin konventiot
  • tieteellinen argumentointi ja lähteiden käyttö
  • vertaispalaute teksteistä
  • tutkimuksen puhuttu ja kirjallinen raportointi

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan

  • ymmärtää tutkimustekstin eri aineistojen ja oman ajattelun dialogina.
  • tuntee tieteellisen työn laatimisprosessin oman alansa vaatimusten mukaisesti.
  • ymmärtää tieteellisen tiedon muodostamis- ja esittämisprosessia sekä palautteen merkitystä siinä.
  • ymmärtää kirjoittamisen ja keskustelemisen merkityksen tutkimusprosessissa.
  • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tieteellisen tekstin.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut vieraan kielen taidon (asetus 794/2004). Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B2-C1 arvosanasta riippuen.


Tämä kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XENX000 Field-Specific Academic and Professional English, 0 op.

Opiskelija on osoittanut asetuksen 794/2004 mukaista kielen hallintaa ja erinomaista kielitaitoa siinä kielessä, jolla on saanut koulusivistyksensä (suomi/ruotsi).

Kypsyysnäytteen kielentarkastus kirjataan opintorekisteriin opintojaksona XKVX1002 Kypsyysnäytteen kielentarkastus, 0 op.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.
Time of teaching:
Period 2, Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
English
No published teaching