XYHH1013 Academic Literacies (2 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • lukustrategiat, kriittinen lukeminen eri kielillä
 • oman alan tieteellisten tekstien ominaispiirteet
 • akateemisen asiatekstin työstäminen ryhmässä
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
 • ryhmätyötaidot, vuorovaikutustehtävät tiimissä
 • palautevuorovaikutus
 • oman viestintä- ja kieliosaamisen vahvuuksien ja kehittämistarpeiden kartoittaminen

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa palautevuorovaikutuksen merkityksen omassa oppimisessaan ja akateemisessa viestinnässä.
 • tuntee oman alan kannalta olennaisia oppimisstrategioita ja osaa hyödyntää niitä opinnoissaan.
 • tunnistaa oman alan tekstilajeja, niille tyypillisiä piirteitä ja ymmärtää niiden viestinnällisen tehtävän.
 • osaa tiivistää tietoa selkeäksi ja tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi.
 • tiedostaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa oman alansa viestijänä ja eri kielten oppijana.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.
Time of teaching:
Period 1, Period 2
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (2 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Finnish

Teaching