XYHH1014 Multilingual Interaction (4 cr)

Study level:
Other studies
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
Responsible organisation:
Centre for Multilingual Academic Communication
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Description

 • strategioita monikieliseen lukemiseen ja kirjoittamiseen
 • toiminta monikielisessä ryhmätyötilanteessa
 • erikielisten lähteiden analysoiminen
 • asiantuntijaesiintymisen perustaidot
 • raportoiva ja argumentoiva teksti

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa laatia yhtenäisen, jäsennellyn ja ymmärrettävän oman alan tekstin.
 • ymmärtää, että monipuolinen viestintä- ja kieliosaaminen on tärkeä osa oman alan asiantuntijuuden kehittämistä.
 • osaa löytää lukemistaan erikielisistä teksteistä olennaisen tiedon.
 • osaa tavoitteellisesti esitellä omaa alaansa ja siihen liittyviä ilmiöitä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.
 • osoittaa yhteistyötaitoja.

Additional information

Osana opintojakson arviointia todennetaan, että opiskelija on osoittanut alakohtaista kielitaitoa toisessa kotimaisessa kielessä (laki 424/2003, asetukset 481/2003 ja 794/2004).

Vastaa eurooppalaisen viitekehyksen tasoja B1-B2 arvosanasta riippuen. 

Ruotsin kielen suorituksen arvosanat (tt/ht) kirjataan opintorekisteriin kahdelle erilliselle opintojaksolle:

 • XRUX1111 Ruotsin kielen kirjallinen taito, 0 op ja
 • XRUX9999 Ruotsin kielen suullinen taito, 0 op.

Recommended prerequisites

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Opintojakson hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen, pienryhmätyöskentelyyn sekä oppimistehtävien tekemistä siten, että kurssin osaamistavoitteet täyttyvät. Opintojakson ja oppimistehtävien arviointiperusteet esitellään tarkemmin opintojakson alussa.
Time of teaching:
Period 3, Period 4
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (4 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
Pass - fail
Language:
Swedish
No published teaching