TTIPER Basic Studies in Health Sciences (25 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Coordinating organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

-

Learning outcomes

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• osaa selittää liikunnan vaikutuksia terveyteen eri ikäkausina ja eri olosuhteissa
• osaa kuvata ja käyttää terveyden, terveyden edistämisen, toimintakyvyn, ikääntymisen ja kuntoutuksen peruskäsitteitä
• osaa määritellä terveyden ja toimintakyvyn edistämisen sekä kuntoutuksen periaatteita
• osaa kuvata kansanterveyden tilaa ja selittää eri väestöryhmien välisiä terveyseroja
• osaa tarkastella monipuolisesti terveyskäyttäytymiseen vaikuttavia yksilö-. yhteisö- ja yhteiskuntatason tekijöitä
• osaa kuvata yleisimpiä kansantauteja ja liikunnan merkitystä niiden ehkäisyssä ja hoidossa
• osaa kuvata vanhenemismuutoksia, venhenevan ihmisen terveyteen liittyviä erityiskysymyksiä ja väestön ikääntymisen yhteiskunnallisia vaikutuksia
• osaa soveltaa terveystieteisiin liittyvän tutkimus- ja virkamiesetiikan perusteita ja tunnistaa eri tilanteissa esiintyviä eettisiä näkökohtia

Additional information

Jos jokin terveystieteiden perusopintokokonaisuuden opintojaksoista sisältyy muuhun suorittamaasi opintokokonaisuuteen, voit korvata sen jollakin seuraavista terveystieteiden yhteisiin opintoihin tai metodiopintoihin kuuluvista opintojaksoista. Ota yhteyttä koulutussuunnittelijaan sopiaksesi asiasta.
  • LTKY1004 Väestön liikuntakäyttäytyminen ja suomalaisen liikuntakulttuurin muotoutuminen (5 op)
  • TTIY1004 Geenitiedon hyödyntäminen terveystieteissä (1-2 op)
  • KTEY013 Toimintakyvyn arviointimenetelmät terveystieteissä (3 op)
  • TTIY1005 Projektikurssi (2 op)
  • KTEA018 Näyttöön perustuva terveydenhuolto (3 op)
  • KTEY008 Basics of Epidemiology (3 op)
  • TTIP1002 Terveyden edistäminen, kirjatentti (1 op)
  • TTIY1003 Terveystieteiden ajankohtaisia erityiskysymyksiä (1-2 op)

Structure

Select all (20–26 cr)