STOA7005 Bachelor's Seminar and Thesis (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024

Tweet text

Sosiaalityön aineopintojen pakollinen jakso. Vain opinto-oikeuden saaneille.

Description

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja samalla kandidaatintutkielmassa kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhankinnan ja -tuottamisen taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely-, ongelmanratkaisu- ja esiintymistaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoa sekä tutustutaan tutkimuseettisiin periaatteisiin. 

Learning outcomes

Seminaarin suoritettuaan opiskelija osaa aikatauluttaa kirjoitus- ja tutkimusprosessin eri vaiheet sekä valita ja rajata tutkimusaiheen ja laatia tutkimussuunnitelman. Hän osaa tehdä ohjatusti tiedonhakuja tutkimusaiheeseensa liittyvistä tärkeimmistä tiedonlähteistä, arvioida kriittisesti lähdeaineistoa sekä tehdä tutkimussuunnitelman pohjalta tieteellisen tutkielman noudattaen tutkimusetiikan periaatteita. Lisäksi opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa metodologiaa tutkimusongelman ratkaisemisessa, kirjoittaa tutkielman johdonmukaisesti ja argumentoiden sekä tieteellisen viestinnän konventioita noudattaen. Hän osaa myös esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja ja arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä, arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden tutkimuksia ja esitelmiä. Opiskelijalle muodostuu selkeä käsitys siitä, mikä tieteellisen tutkielman rakenne on ja mitä sellaisen tekeminen käytännössä tarkoittaa.

Additional information

Suoritusajankohta aineopintojen loppupuolella. Kandidaatintutkielmalle tehdään plagiarismintarkastus ennen opinnäytteen valmistumista.

Description of prerequisites

Sosiaalityön perusopintojen ja aineopintojen menetelmäjaksojen tulee olla suoritettuina joko ennen kandidaattiseminaaria tai suoritetaan samanaikaisesti. 

Study materials

Ilmoitetaan seminaarissa.

Completion methods

These completion methods are for University of Jyväskylä degree students. Other options:

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, 80 % läsnäolo seminaareissa, itsenäinen työskentely ja kirjallinen kandidaatintutkielma.
Evaluation criteria:
Seminaareihin osallistuminen ja kandidaatin tutkielma, joka täyttää seminaarille asetetut osaamistavoitteet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (10 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish

Teaching