SKIAINAKI Intermediate Studies in Finnish Language (50+ cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023
Elective studies:
No

Description

Suomen kielen aineopinnoissa tarkastellaan suomen kielen käyttöä, vaihtelua ja kehitystä osana yhteiskunnallisia muutosprosesseja. Kielellisiä ilmiöitä lähestytään tutkivalla otteella. Opinnot vahvistavat valmiuksia soveltaa kielitieteellistä tietoa kielikoulutuksen tarpeisiin.

Learning outcomes

Suomen kielen aineopinnot suoritettuaan opiskelija

- ymmärtää kielen dynaamisena ja vaihtelevana ilmiönä

- hahmottaa kielenkäytön sosiaalisena ja kulttuurisena toimintana

- osaa eritellä monikielistyvien yhteisöjen kielellisiä käytänteitä ja identiteettikysymyksiä

- tuntee erilaisia kielikäsityksiä ja kieliopin kuvauksia sekä niiden kehitystä

- tuntee valitsemansa erityisalan tutkimussuuntauksia ja peruskäsitteitä sekä osaa soveltaa niitä analysoidessaan erityyppisiä aineistoja

- osaa hakea, arvioida, tuottaa ja soveltaa kielitieteellistä tietoa kielikoulutuksen tai kieliasiantuntijuuden tarpeisiin

- tuntee tutkimusprosessin vaihteita ja kielitieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Lisäksi suomen kielen kandidaattiseminaarin ja kandidaatintutkielman suorittanut opiskelija

- hallitsee tieteellisen kirjoittamisen käytänteitä ja osaa kirjoittaa ohjatusti suppeahkon tutkielman.

Additional information

Opintokokonaisuuden suorittavat äidinkielen ja kirjallisuuden opettajankoulutuksen kandidaattiohjelman opiskelijat.

Structure

Select all (35+ cr)