SKIA8043 Bachelor's Thesis and Seminar (10 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Sisältö

Kandidaatintutkielman laatiminen seminaarityöskentelyn tukemana. Seminaarissa ja kandidaatintutkielmassa perehdytään tutkimuseettisiin periaatteisiin, kehitetään kriittistä ja analyyttistä ajattelua, tiedonhallinnan taitoja, vastuunotto- ja päätöksentekokykyä, itsesäätely- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä rakentavan palautteen antamisen, hakemisen ja vastaanottamisen taitoa.

Suoritustavat

Kontaktiopetus (seminaarit) ja itsenäinen työskentely

Arviointiperusteet

Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n osallistumista seminaaritapaamisiin.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

  • tehdä pienimuotoisen tutkimuksen ja osallistua tieteelliseen keskusteluun
  • aikatauluttaa tutkimus- ja kirjoitusprosessin eri vaiheet
  • valita ja rajata tutkimusaiheen aiempaan tutkimukseen nojaten ja laatia tutkimussuunnitelman
  • hankkia tietoa tärkeimmistä tutkimusaiheeseensa liittyvistä tiedonlähteistä sekä arvioida kriittisesti lähdeaineistoa
  • tunnistaa keskeiset tutkimuseettiset kysymykset omassa ja muiden tutkielmissa
  • soveltaa valitsemaansa tutkimusmenetelmää tutkimuskysymyksiin vastaamisessa
  • laatia tutkimusraportin tieteellisten konventioiden mukaisesti
  • esitellä tutkimustaan ja perustella tekemiänsä valintoja sekä arvioida tutkimuksensa tulosten luotettavuutta ja merkitystä
  • arvioida rakentavasti ja kriittisesti muiden töitä ja osallistua tieteelliseen keskusteluun.

Completion methods

Method 1

Description:
Ilmoittaudutaan sekä seminaariin että tutkielmaan.
Evaluation criteria:
Seminaarityöskentely ja kandidaatintutkielma. Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n osallistumista seminaaritapaamisiin. Arvosanakohtaiset arviointikriteerit esitellään seminaarissa
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (3 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Seminaarin hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään 80 %:n osallistumista seminaaritapaamisiin
Language:
Finnish
Study methods:

Seminaarityöskentely.

Teaching

x

Independent study (7 cr)

Type:
Independent study
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Kandidaatintutkielma.
Language:
Finnish
Study methods:

Tutkielman laatiminen. 

Teaching