SKIS410 Corpus Linguistics (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Language and Communication Studies
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Description

Kurssilla perehtydään sähköisillä aineistolla tehtävään tutkimukseen teoreettisesti, menetelmällisesti ja erityisesti käytännönläheisesti tekemällä pienoistutkimus käyttäen jotakin tutkimuskorpusta. Kurssilla tutustutaan erilaisiin korpuksiin ja niiden kokoamisperiaatteisiin sekä työkaluihin, joilla aineistoja voi analysoida. Pienoistutkimuksessa voi keskittyä esimerkiksi sanaston tai rakenteiden käyttöön, oppimiseen tai opettamiseen. Kurssilla voi aloittaa kandidaatin- ja maisterintutkielmassa tehtävä tutkimuksen suunnittelua.

Arviointiperusteet

Tutkimusprojektissa valmistuva raportti ja yhteinen sisällöntuotanto.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • ymmärtää, mitä korpukset ovat ja miten niitä voidaan käyttää kielen ja diskurssien tutkimuksessa sekä kieltenopetuksessa ja -opiskelussa
  • ymmärtää, mitä tarkoittavat korpustutkimuksen peruskäsitteet, kuten konkordanssi, kollokaatio, lemma ja annotaatio
  • tuntee tärkeimpiä korpustutkimuksen tilastollisia käsitteitä, kuten otos, suhteellinen frekvenssi ja tilastollinen testaus
  • ymmärtää korpustutkimuksen teoreettiset lähtökohdat ja käsitteet
  • hallitsee joitakin korpustyökaluja ja keskeisimpien korpusmenetelmien soveltamisen tutkimukseen
  • ymmärtää, miten korpuksia koostetaan.

Study materials

Jaetaan kurssilla.

Completion methods

Method 1

Evaluation criteria:
Tutkimusprojektissa valmistuva raportti ja yhteinen sisällöntuotanto.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Participation in teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Evaluation criteria:
Tutkimusprojektissa valmistuva raportti ja yhteinen sisällöntuotanto.
Language:
Finnish
Study methods:

Luennot, verkko-opetus, korpusanalyysit, pienoistutkimus, tutkimusraportti tai näiden yhdistelmät. 

Teaching