STOS3002 Master's Thesis Seminar II (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen toinen maisteriseminaari

Description

Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja maisterintutkielman itsenäiseen kirjoittamiseen palautetta hyväksikäyttäen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat mm. tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tietosuoja ja tietoturva, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset kysymykset. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimuksesta. Seminaarissa kirjoitetaan maisteritutkielmaa.

Learning outcomes

Opiskelija osaa muotoilla maisterintutkielmaan vaadittavat rakenteelliset osat sekä yhdistää tutkielmassaan teorioita ja käsitteitä, aineistoja sekä metodeja hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hän kykenee tuottamaan maisterintutkielman valmiiksi. Seminaarin tavoitteena on oppia käymään kriittistä keskustelua rakentavasti, sekä oppia keskustelemaan argumentoiden useista eri tutkimusaiheista. Opiskelija pystyy arvioimaan omaa ja muiden työtä tutkimusetiikan, tietoteorian ja tieteenfilosofian näkökulmista. Hän ymmärtää maisterintutkielman ja siihen tarvittavien tieteellisten taitojen merkityksen työelämäosaamisen näkökulmasta, ja hän hallitsee tietosuojan.

Recommended prerequisites

Study materials

Ilmoitetaan seminaarissa

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, 80 % läsnäolo seminaareissa ja osallistuminen keskusteluihin, itsenäinen työskentely, maisterintutkielma tai sen luvut.
Evaluation criteria:
Seminaareihin osallistuminen ja kirjalliset tehtävät, jotka täyttävät seminaarille asetetut osaamistavoitteet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching