STOS3001 Master's Thesis Seminar I (5 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Social Sciences and Philosophy
Curriculum periods:
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

Tweet text

Sosiaalityön syventävien opintojen ensimmäinen maisteriseminaari

Description

Seminaari valmentaa opiskelijoita omaehtoiseen tieteelliseen työskentelyyn ja tutkimussuunnitelman kirjoittamiseen. Käsiteltäviä yleisempiä teemoja ovat muiden muassa tiedonhaku, lähdekritiikki, tutkimuseettiset periaatteet, tieteellisen kirjoittamisen periaatteet, argumentaatio ja tutkielman tekemiseen liittyvät menetelmälliset ja tietoteoreettiset sekä tieteenfilosofiset kysymykset. Seminaari sisältää oman tutkimuksen esittelyä sekä palautteen antamista muiden opiskelijoiden tutkimussuunnitelmasta. Seminaarissa kirjoitetaan ideapaperi ja tutkimussuunnitelma. Opiskelijan on myös mahdollista aloittaa seminaarin aikana varsinaisen maisterintutkielman kirjoittaminen hyväksytyn tutkimussuunnitelman esittämisen jälkeen.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa rajata maisterin tutkielman tutkimusaiheen, muotoilla tutkielmaa varten tutkimuskysymyksen ja laatia toteuttamiskelpoisen tutkimussuunnitelman. Hän osaa myös hakea ja kriittisesti arvioida tutkielman tekemiseen tarvittavaa lähdekirjallisuutta, valita tutkimusmenetelmän ja arvioida sen luotettavuutta, ottaa huomioon menetelmään liittyvät tietoteoreettiset, tieteenfilosofiset ja tutkimuseettiset sitoumukset. Opiskelija osaa käyttää aineistoa ja tutkimuskirjallisuutta hyvän tieteellisen käytännön mukaisesti. Hän kykenee käymään kriittistä ja rakentavaa keskustella selkeästi argumentoiden eri tutkimusaiheista. Hän osaa ottaa vastaan palautetta työstään ja hyödyntää sitä tutkimussuunnitelmansa parantamisessa. Opiskelija ymmärtää, mitä kaikkea tutkimusetiikka tarkoittaa tieteellisen tutkielman tekemisessä.

Description of prerequisites

STOS7005 Kandidaatin tutkielma ja kandidaattiseminaari suoritettuna
YFIS200 Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimuksen syventävät menetelmät suoritettuna tai se tulee suorittaa samanaikaisesti seminaarin kanssa.

Study materials

Ilmoitetaan seminaarissa

Completion methods

Method 1

Description:
Kontaktiopetus, 80 % läsnäolo seminaareissa ja osallistuminen keskusteluihin, itsenäinen työskentely, kirjallinen tutkimussuunnitelma ja muut kirjalliset tehtävät.
Evaluation criteria:
Seminaareihin osallistuminen ja kirjalliset tehtävät, jotka täyttävät seminaarille asetetut osaamistavoitteet.
Select all marked parts
Parts of the completion methods
x

Teaching (5 cr)

Type:
Participation in teaching
Grading scale:
0-5
Language:
English, Finnish

Teaching