Master's Degree Programme in Health Promotion and Health Education

Degree title:
Master of Health Sciences
Degree program type:
Master's Degree
Credits:
120 cr
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Sport and Health Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019

Description

-

Learning outcomes

Maisterin tutkinnon suoritettuaan opiskelija
• osaa hyödyntää terveyden edistämisen ja terveyskasvatuksen teoreettisia lähtökohtia ja olemassa olevaa tutkimustietoa laaja-alaisen ja monitasoisen terveyden edistämisen suunnittelussa ja arvioinnissa
• osaa tarkoituksenmukaisesti käyttää alansa tyypillisimpiä tutkimusmenetelmiä
• osaa kriittisesti arvioida tutkimusprosessia ja tuotetun tiedon luotettavuutta
• osaa itsenäisesti tuottaa tieteellisesti perusteltua asiatekstiä
• omaa valmiudet toimia asiantuntijana alansa monitieteisissä työryhmissä ja yhteistyöprojekteissa
• osaa arvioida kriittisesti omaa osaamistaan terveystieteiden asiantuntijana ja kehittää asiantuntija-alueellaan tarvittavaa tieteellistä, käytännöllistä ja eettistä osaamistaan
• hallitsee tieteellisen jatkokoulutuksen edellyttämät valmiudet.

Structure

Select all (120+ cr)