VKTAINERI Intermediate Studies in Early Childhood Education as Optional Studies (35 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

monitieteinen lapsuudentutkimus; kehitysteoriat; leikin teoriat ja leikin merkitys oppimisessa; lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki; ryhmäilmiöt; pedagoginen asiantuntijuus; varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat; pedagoginen suunnittelu, ohjaus ja arviointi; kasvatusyhteistyö; pedagoginen kehittämistyö; laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset; tutkimusetiikka; tutkimusprosessin vaiheet; empiirinen tutkielma;

Learning outcomes

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija
- hallitsee lapsia koskevat keskeiset kehitys- ja oppimisteoriat
- ymmärtää lapsuuden ja varhaispedagogiikan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat ja osaa ottaa toimintansa lähtökohdaksi lasten oikeudet ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät
- hallitsee tarvittavat vuorovaikutustaidot ja ymmärtää kasvatusyhteisön ryhmäilmiöitä
- osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa tavoitteena kokonaisvaltainen lapsen kasvun ja oppimisen tukeminen
- kykenee arvioimaan ja reflektoimaan omaa pedagogista ajatteluaan
- hallitsee varhaiskasvatusalan tutkimuksessa käytettävän keskeisen käsitteistön
- osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa
- tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä osaa laatia ohjatusti pienimuotoisen tieteellisen tutkielman

Description of prerequisites

kasvatustieteen tai varhaiskasvatustieteen perusopinnot

Additional information

Varhaiskasvatustieteen aineopinnot eivät tuota lastentarhanopettajan kelpoisuutta.

Structure

Select 35 cr