KTKA2010 The Construction of Scientific Knowledge: Qualitative Research Methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset, tarkoituksenmukaisuusotanta, aineistonkeruu: haastattelu, havainnointi, dokumenttiaineisto, analyysiprosessin perusteet, tulkinta ja löydösten raportointi, eettiset ja luotettavuuteen liittyvät kysymykset

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kuvailla laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat, ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet,
- kerätä laadullisen tutkimusaineiston ja analysoida sitä
- tunnistaa laadullisen tutkimuksen erilaisia lähestymistapoja
- noudattaa tutkimuksen teon eettisiä ja luotettavuuden periaatteita

Additional information

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmissa opinnoissa vastaavat laadullisten tutkimusmenetelmien opinnot, tämän opintojakson voi suorittaa näyttökokeena. Tarkemmat suoritustiedot opetusohjelmassa (KTKA2011).

Description of prerequisites

Kasvatustieteen perusopinnot

Study materials

PATTON, M. Q. 2002 tai myöhemmät painokset. Qualitative research and evaluation methods. 3. painos. Thousand Oaks: Sage. JA
TUOMI, J. & SARAJÄRVI, A. 2002 tai myöhemmät painokset. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item