KTKA2020 The Construction of Scientific Knowledge: Quantitative research methods (5 cr)

Study level:
Intermediate studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

muuttujien muokkaaminen, tilastollinen päättely, yleisimmät kahden muuttujan tilastolliset testit, efektin koko, tutkimuksen luotettavuus, sopivan tilastollisen analyysimenetelmän valinta, tutkimustulosten raportointi määrällisessä tutkimuksessa, hyvä tieteellinen käytäntö, spss-ohjelmiston käyttö

Suoritustavat

Kontaktiopetukseen osallistuminen ja/tai itsenäinen työskentely, oppimistehtävät ja/tai tentti. Suoritustavat tarkentuvat vuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien/tentin tekeminen hyväksytysti. Arviointiperusteet voivat vaihdella suoritustavoittain ja ne tarkennetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- kerätä määrällisen tutkimusaineiston, analysoida ja raportoida sitä tilastollisen kuvailun ja päättelyn keinoin
- valita sopivan tilastollisen analyysimenetelmän
- noudattaa määrällisen tutkimuksen teon eettisiä periaatteita
- osaa arvioida määrällisen tutkimuksen luotettavuutta

Additional information

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmissa opinnoissa vastaavat määrällisten tutkimusmenetelmien opinnot, tämän opintojakson voi suorittaa näyttökokeena. Tarkemmat suoritustiedot opetusohjelmassa (KTKA2021).

Description of prerequisites

KTKO105 Johdatus tilastolliseen tutkimukseen tai vastaavat opinnot.

Completion methods

Method 1

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item