TAHSYVERI Advanced Studies in Art History as Optional Studies (60 cr)

Study level:
Advanced studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Humanities and Social Sciences
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
No

Description

-

Learning outcomes

Taidehistorian syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija

kykenee itsenäiseen tiedonhakuun, olemassa olevan tiedon erittelyyn ja kriittiseen arviointiin,
osaa soveltaa tutkimusaiheensa kannalta relevanttia metodiikkaa,
kykenee tuottamaan itsenäisen ja laajan tutkimusraportin,
pystyy tunnistamaan tutkimuksensa tuottaman asiantuntemuksen ja sijoittamaan sen omaa tieteenalaansa laajempaan kenttään sekä
kykenee käymään vuoropuhelua erilaisten toimijoiden ja yleisöjen kanssa.
Syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija on oman alansa asiantuntija, joka pystyy soveltamaan tietämystään ja taitojaan monenlaisissa tehtävissä. Hän osaa soveltaa oppimaansa työssään ja kehittää omaa alaansa. Hän hallitsee työelämässä tarvittavia projektityön ja viestinnän taitoja ja osaa käyttää eettistä harkintaa asiantuntijatehtävissä. Opiskelija kykenee toimimaan ja kehittämään yhteistyötä monikielisissä ja kulttuurisesti moninaisissa ympäristöissä. Hänellä on valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen.

Structure

Select all (60+ cr)