OMUPER Basic Studies in Music Education (Dpt of Teacher Education) (30 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Responsible organisation:
Faculty of Education and Psychology
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020
Selectable as minor:
Yes
Study right requires application:
Yes

Description

-

Learning outcomes

Osaamistavoitteet: Musiikkikasvatuksen perusopinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa soveltaa eri kursseilla käsiteltyjä musiikin ilmiöitä pedagogisista lähtökohdista
• osaa hyödyntää opetustyössä monipuolisesti eri instrumentteja ja omaa ääntään sekä hallitsee musiikin hahmottamiseen tarvittavat taidot ja käsitteet
• tunnistaa oman musiikkiopettajuutensa vahvuudet ja kehittämishaasteet ja osaa perustella toimintaansa musiikinopettajana
• tuntee musiikkikasvatuksen eri suuntauksia ja työtapoja, osaa organisoida monipuolisesti oppimistilanteita ja laatia erilaisille ryhmille sopivaa oppimateriaalia
• osaa arvioida musiikkikulttuureista vaikuttavien musiikillisten ja kontekstuaalisten tekijöiden suhdetta
• osaa soveltaa musiikkikasvatusteknologiaa pedagogisena työvälineenä
• osaa ohjata ja johtaa kuoroa ja kouluorkesteria

Additional information

Opintokokonaisuuden toteutuksesta päätetään lukuvuosittain laitoksen resurssien ja opintoihin hakevien hakukelpoisten luokanopettajaopiskelijoiden lukumäärän perusteella.

Structure

Select all (30 cr)