MUPP031 Western Classical Music I (3–5 cr)

Study level:
Basic studies
Grading scale:
0-5
Language:
Finnish
Responsible organisation:
Department of Music, Art and Culture Studies
Curriculum periods:
2017-2018, 2018-2019, 2019-2020

Description

Sisältö

Eurooppalaisen taidemusiikin (ml. suomalainen taidemusiikki) keskeiset lajit, tyylipiirteet, esityskäytännöt, muusikoiden yhteiskunnallisen aseman muutokset ja musiikkifilosofian ja -estetiikan päälinjat keskiajalta romantiikkaan. Musiikinhistoriallisten ilmiöiden merkitys oman aikamme musiikkikulttuureille.

Suoritustavat

Laajuus vaihtelee tutkinto-ohjelman mukaisesti.
Musiikkitiede (5 op): Kontaktiopetus, oppimistehtävät, luentotentti kuunteluosioineen TAI kirjatentti kuunteluosioineen.
Musiikkikasvatus (3 op): Kontaktiopetus, oppimistehtävät, luentopäiväkirja.
Musiikkikasvatuksen opiskelijat voivat halutessaan suorittaa opintojakson 5 opintopisteen laajuisena.
Tarkka suoritustapa ilmoitetaan lukuvuosittain opetusohjelmassa.

Arviointiperusteet

Musiikkitiede (5 op): Aktiivinen osallistuminen (vähintään 80 %) opetukseen, annettujen tehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti TAI kirjatentin suorittaminen hyväksytysti.
Musiikkikasvatus (3 op): Aktiivinen osallistuminen (100%) opetukseen, annettujen tehtävien ja luentopäiväkirjan suorittaminen hyväksytysti.

Arvosanakohtaiset arviointikriteerit ilmoitetaan kurssin alussa.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
• hahmottaa länsimaisen taidemusiikin historialliset kehityslinjat keskiajalta 1800-luvun loppuun
• osaa kuvata tyylikausien keskeiset musiikilliset piirteet ja niihin liittyvät keskeiset käsitteet
• tunnistaa käsiteltävien aikakausien musiikillisia ominaispiirteitä kuuntelumateriaalin kautta
• ymmärtää musiikillisia ilmiöitä suhteessa aikakauden yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin taustoihin sekä filosofis-esteettisiin käsityksiin
• osaa soveltaa kurssilla oppimaansa tietoa musiikkialan työtehtävissä.

Additional information

Ajoitus: ensimmäinen opiskeluvuosi.

Study materials

• kuuntelumateriaali ja oheislukemistoa (ilmoitetaan kurssin yhteydessä)
• Burkholder, Grout & Palisca (2006). A history of Western music (pääaineopiskelijat), (valikoiden)
• Forney & Machlis (2007). The enjoyment of music: An introduction to perceptive listening (sivuaineopiskelijat, valikoiden)
• Suomen musiikin historia, 1, Ruotsin vallan ajasta romantiikkaan (1995) (valikoiden)
• Lisäksi verkkomateriaaleja (ilmoitetaan kurssin yhteydessä)

Literature

  • Burkholder, Grout & Palisca (2006). A history of Western music.; ISBN: 0-393-97991-1
  • Forney & Machlis (2007). The enjoyment of music: An introduction to perceptive listening. Uusin 2015 ISBN:9780393936384 <br />504 sivua , 12. pianos; ISBN: 978-0-393-92888-4
  • Suomen musiikin historia, 1, Ruotsin vallan ajasta romantiikkaan (1995).; ISBN: 951-0-20123-5

Completion methods

Method 1

Select all marked parts

Method 2

Select all marked parts
Parts of the completion methods
x
Unpublished assessment item
x
Unpublished assessment item